SEO vs. PPC - Iň oňat marketing strategiýasy haýsy? Semalt jogap berýär


Tapylanda, giň marketing masştabynda iki saýlawyňyz bar.

Birinji saýlamak, basmak üçin tölemek ýa-da PPC. PPC gözleg motorynyň netijeler sahypasynyň başyna çykmak üçin bilgeşleýin tölän wagtyňyzdyr (SERP). Derrew netijeleri bar, ýöne uzak möhletli strategiýa hökmünde işläp bilermi?

Ikinji saýlaw SEO ýa-da Gözleg motory optimizasiýasy. SEO, SERP-iň ýokarsyna ýetmek üçin web sahypaňyzy guranyňyzda. Web sahypaňyzyň ygtyýaryndan gelýän marketinge uzak möhletleýin üns berilýär. Aöne çalt öwrülişik gerek bolsa, nähili peýdaly?

Şeýlelik bilen SEO we PPC arasyndaky söweşde iň gowy marketing strategiýasy haýsy? Gysga jogap, işiňiziň maksadyna bagly bolar. DHP ýokary maýa goýumlary bilen derrew jogap berýär. Kiçi kärhanalar üçin käbir kampaniýalar günde 100 dollardan gowrak pul sarp edip biler.

SEO köpçülikleýin tomaşaçy gurmak üçin ajaýyp, ýöne gysga möhletli girdeji barada aýdylanda meselelere girýär. Aşakda, iki wariant barada jikme-jikliklere gireris.

PPC saýlamagyň üç sebäbi

Adamlar elli göterim PPC mahabatyna basanyňyzda bir zat satyn almak has ähtimal. Üstünlikli mahabat barada aýdylanda, PPC web sahypaňyz üçin köp mukdarda öwrülişik döredip biler.

Theöne başlangyç etapda bolsaňyz nätjek? PPC, ygtyýarlyk ýaly web sahypasyny gurmakda täsirli bolup bilmez. PPC kampaniýasy gutaranda, hut şu.

Aşakda, PPC kampaniýasy hakda pikir edýän bolmagyňyz mümkin dürli sebäpleriň gysga sanawyna geçeris.

Tomaşaçylaryňyz ajaýyp dar


2009-njy ýylda Alek Braunşteýn atly fantastiki ýazyjy satyn aldy mahabat kampaniýasy arzuwyndaky işinde ýerine ýetirijiniň adyny nyşana alýar. Adamlaryň özleri google-a ýykgyn etjekdiklerini ýa-da öz ady üçin Google Alert gurjakdygyny göz öňünde tutup, maksat ahyrsoňy öz nyşanyna ýetdi. Ahyrynda jenap Braunşteýn maksadyna ýetmek üçin düýşünde işe alyndy.

Kiçijik bir kärhana eýesi hökmünde, iş maksadyňyzy bilmek size bagly. Sarp edijiňizi tananyňyzda, olary gaty netijeli nyşana alyp bilersiňiz. Maksatlaryny bilmek meselesinde iki esse bolýar. Özüňizi has aňsatlyk bilen deňleşdirmäge mümkinçilik berýär. Maksatlarynyň soragyna çalt jogap berip bilmeseňiz, söhbetdeşlik wagty bolup biler.

Sizde belli bir maksat bar

"BP" ady hemişe oňyn jogap bilen gelenok. 2010-njy ýyldaky kynçylyk bilen "BP nebitiň dökülmegi" diýlip tanalýar. Bu meseläni çözmek üçin BP açar söz satyn aldy "nebit döküldi."

Satyn almak, gözläp bilýänlere jogap berip bilmeklerine sebäp boldy. PR betbagtçylygy bolsa-da, BP bu açar sözi nyşana almakda gowy netije berdi. Muňa garamazdan, kompaniýasynyň bu meselede düýbünden günäkärdigini doly üstünlik diýip atlandyryp bolmaz.

Bu hekaýa bize PPC-den täsin sapak berýär. Maksadyňyzda gaty anyk boluň. PPC-iň beýleki ujunda durmak üçin ýekeje barjak ýeriňiz bar bolsa, has täsirli bolmagy mümkin.

Maksadyňyz satuw öwrülişigi bolsa


Mysal üçin, ünsümizi “YouTube” -a geçireris. Öňki döwürde mahabat berijiler üçin YouTube mahabatyny özleri üçin işlemegiň ýoluny tapmak kyndy. Parfýumeriýa dükany we Net Media Planet (NMPi) muny kynlaşdyrdy.

Netijede, “YouTube” mahabat berijilere belli wideolara ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän has täsirli maksatly platforma döretdi. Netijede, NMPi 100 göterim degişliligi bolan wideolary nyşana alyp biler. Üstünlik, şol meşhurlaryň wideolarynda meşhur atyrlary nyşana almak bilen boldy. Bu strategiýa diýen ýaly netije berdi Maýa goýumlaryndan 240 göterim girdeji (ROI).

Bu hekaýa, PPC-iň satuwda ajaýyp peýdaly bolup biljekdigini aýdýar. Adamlary isleýän zadyna alyp barýan belli bir maksat. Mysal üçin, kimdir biri şäheriňizde düşelge enjamlaryny gözleýän bolsa, olary özüne çekmek üçin belli bir açar sözi nyşana alyp bilersiňiz. Bu strategiýa, satuwda has ýokary potensiala getirýär.

SEO saýlamagyň üç sebäbi

SEO düşnüksiz ulgam ýaly bolup görünýär. Adamlaryň web sahypaňyza girmegini isleseňiz, näme üçin gelenleri üçin pul tölemeýärsiňiz? Bu soraga jogap iki ugra degişlidir.

Birinjiden, PPC çalt goşmaga ýykgyn edýän çykdajydyr. Bäsleşige ukyply bolmak isleseňiz, sebitiňizdäki beýlekiler bilen deň bahany sarp etmek islärsiňiz. Artykmaç bolmak, beýleki adamlaryň sizden has köp basyljakdygyny aňladýar. Netijede, PPC Google üçin ajaýyp söwda söweşine öwrülýär.

Ikinjiden, PPC gysga möhletli maksatlar üçin has gowy işleýär. Satmak we başga hiç zat etmek islemeýän bolsaňyz, PPC siziň üçin ajaýyp. Çykdajylary gazanjakdygyňyza göz ýetiriň.

Uzak möhletli traffik bu gözleg motorlarynyň ýokarsyna yzygiderli urmakdan gelýär. Muny edip bilmersiňiz, Google-a özüňiz üçin pul töleseňiz, gözlemegi aňsatlaşdyrýan strategiýa düzmeli. Bu bilimleri göz öňünde tutup, aşakda SEO saýlamagyň käbir sebäplerini sanap geçeris.

Adaty tomaşaçy gurmak isleýärsiňiz


Köp wagt ozal bir dostum öz blogyny mahabatlandyrmak üçin gysga möhletli kampaniýa maýa goýupdy. Ilkinji hepdäniň dowamynda, blog köp sanly myhman bilen öwünmegi başardy we şol bir ýerdäki beýleki bloglardan öňe geçdi. PPC pul gutaransoň, adamlar gelmegi bes etdiler.

Bu mesele, isleýän blogçynyň ýerleşdirme tertibi bilen baglanyşykly däldi. Hepdede üç-nol aralygynda islendik ýerde ýerleşdirdiler. Adamlar ol ýerdäki birnäçe makalany okadylar we dowam etmek kararyna geldiler.

Mundan başga-da, şol döwürde adamlaryň isleýän çylşyrymly nyşana algoritmleri ýetmezçilik etdi. Bu blog "oýun blogy", şonuň üçin bu tema bilen gyzyklanýan 18-30 ýaş aralygyndaky erkekleri nyşana aldy. "Maksat" islemeýän anyk meseleleri gözläp bilerdiler.

SEO, diňleýjileriň isleglerine laýyk gelýän ähli soraglary we açar sözleri nyşana almaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem, pul gutaranda ýitip gitmezler. Tomaşaçylaryňyzda mazmunyňyzy gözleýän adamlar bar.

Yzygiderli maglumat binýadyny döretmek

“Semalt” blogyna seretseňiz, SEO we PPC mowzugynyň gözlenendigini görersiňiz öň. Blogy gözden geçireniňizde görjek bir zadyňyz, baglanyşykly beýleki dürli mowzuklar. Islendik zady öwrenip bilersiňiz SEO esaslary wagtynda marketing çökgünlik döwürleri.

Bu strategiýanyň beýleki möhüm marketologlarda we bloggerlerde-de bardygyny görersiňiz. Bulara Neil Patel, Hubspot, Ahrefs we Buzzsumo degişlidir. Bu adamlarda tölegli kitap görnüşinde size gelip biljek köp peýdaly maglumatlar bar. Onda näme üçin mugt bererler?

Marketing nukdaýnazaryndan mugt mazmun adamlary tölegli mazmunyňyzy görmek isleýär. Mugt zatlary mugt bermek isleseňiz, tölegli marketing taktikalaryňyza seretmäge dowam ederler. Netijede, önümiňizi satyn alyp bilerler.

Ikinji sebäp, has köp adamyň has uly baglanyşyklara sebäp bolmagydyr. Bu baglanyşyklar web sahypaňyzy ygtyýarlyk hökmünde döreder. Başgalara kömek etmek islegiňizi ýaýratmak bilen, size ygtybarly hasaplanar.

Şeýlelik bilen ýokary derejäni dowam etdirmek üçin bu mazmuny yzygiderli gaýtalap bilersiňiz


Öň Google-dan Matt Katts şu wagta çenli muny mälim edipdi Web mazmunynyň 30 göterimi 2013-nji ýylda gaýtalandy. Bu mesele däl, ýöne jenap Katts şol bir zadyň hataryna girmäge synanyşýan köp sanly web sahypasy üçin munuň nämäni aňladýandygy barada has jikme-jik maglumat berýär.

Olaryň hemmesini "bir topara" ýerleşdirmek bilen, google bu netijeleriň haýsysynyň has ýokary ygtyýarlydygyny we okamak aňsatdygyny anyklamak üçin maglumatlary tertipleşdirýär. Sanawyň başyna gabat gelýänleriň has köp setirleri bar we gowy gurlan.

Bu maglumatlar köne mazmuna nähili degişlidir?

Islän bolsaňyz derňew guraly, sahypaňyzyň oňa birnäçe dürli içerki baglanyşygynyň bardygyny görüp bilersiňiz. Netijede, eýýäm olara gowy ygtyýarlyk bilen guruldy. Köne mazmuny janlandyranyňyzda, şol baglanyşyklary alyp bilersiňiz. Google-yň ýokarsyna çykmak üçin has uly mümkinçiligiňiz bar.

Şonuň üçin iň ýokary ýerine ýetirýän mazmunyňyza üns beriň. Häzirki wagtda nädip ulanyp boljakdygy barada özüňize sorag beriň. Bu jogaba eýe bolanyňyzdan soň, häzirki zaman tomaşaçylary üçin gözlener ýaly bölümleri täzeden düzüň.

SEO we PPC bilen deňeşdirilende has gowusy näme?

Bu mysallaryň hemmesini çekmek bilen, bu bizi asyl soraga getirýär. Has gowusy: SEO ýa-da PPC? Iň gysga jogap: baglydyr.

PPC gysga möhletli, ajaýyp aýratyn maksatlary bolanlar üçin ajaýyp. Satuwy öwürmek, ajaýyp dar tomaşaçylary özüne çekmek ýa-da ajaýyp bir maksat edinmek zerur bolsa, PPC has ýerlikli bolup biler. Derrew jogap bermäge we has ýokary potensial öwrüliş tizligine getirýär.

SEO size we diňleýjileriňiziň ösmegine kömek etmek üçin uzak möhletli maglumat strategiýalary üçin ajaýyp. Ulanyp boljak mazmuny öndürmek bilen, adaty myhman bolmaga has ähtimal. Hyzmatyňyzy islemän bilerler, ýöne hyzmatyňyzy isleýän başgalary tanaýarlar.

Uzak möhletli meýilnamanyň zerurdygyny göz öňünde tutup, iň esasy islegim SEO-a gelýär. PPC-den gelýänleriň köpüsi galmak ähtimallygy az. Sanawyň başyna çykmak üçin töläp bilýän bolsaňyz, girdejiňiziň marketingden has ýokarydygyna göz ýetirmeli. Her bir marketing bölegi 200 göterim ROI bilen özüni tapyp bilmez.

Netije

SEO uzyn oýunda ýeňiş gazanyp bilse-de, PPC gysga oýunda ýeňiş gazandy. Şeýle-de bolsa, SEO strategiýasyna maýa goýmak iň möhümdir. Bu uzak möhletli strategiýa bilen size kömek etmek ugrunda hünärmen bolan Semalt hakda pikir ediň. Üstünligiň subut edilen ýazgysy bilen sizi Google-yň ilkinji onlugyna çykaryp bilerler. An SEO hünärmeni Bu gün.

mass gmail